Стратегія

забезпечення розвитку якості освіти Биківського НВК

Наша школа:

- школа творчості для вчителів;

- школа спокою для батьків;

- школа радості для дітей.

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; «Про дошкільну освіту» "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

_Концепції Нової Української школи;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників освітнього процесу;

- створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- необхідної матеріально-технічної бази;

Мета та завдання школи.

Головні цінності педагогічного колективу— дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогіч­ного процесу закладу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізуеться.

Наша мета - створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Завдання - реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника, задоволення освітніх потреб не тільки обдарованої молоді, а й звичайних учнів, де всі стануть успішними в житті, здатними до інтеграції з європейським співтовариством.

Стратегічний план розвитку включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

Принципи роботи Биківського НВК:

1. Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різно­манітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм освітнього процесу.

4. Збереження, передача, віднов­лення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини,її пізнавальних та інтелектуальних можли­востей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

9. Етичність стосунків усіх учасників освітнього процесу.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

І.Освітня та виховна складова

1. Освітня

· Забезпечення роботи навчального закладу відповідно вимогам суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сімї, громади, недержавних організацій.

· Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту школою в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.

· Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу освітнього процесу

· Забезпечення комплексної інформатизації освітнього процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;

· Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.

· Утвердження навчального закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.

· Розвиток комунікативних навичок учнів у володінні іноземними мовами;

2. Виховна

· ·Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу.

· Національно- патріотичне виховання.

· Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.

· Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у освітньому процесі.

· Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.

· Реалізація проекту «Батьківська академія» з метою співпраці «школа - батьки».

· Формування національної та міжкультурної толерантності з урахуванням перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.

ІІ.Методична складова

· Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.

· Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.

· Вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.

· Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.

· Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;

·

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя.

· Створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.

· Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.

· Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.

·

ІV. Матеріально-технічна складова

Рік

Заплановані роботи

2017-2022

Поточний ремонт закладу.

Придбання мультимедійного центру для забезпечення якості освітнього процесу.

Придбання нової комп’ютерної техніки.Оновлення обладнання спортивної зали.

Придбання нових шкільних меблів та дошок.

Заміна світильників у коридорах та спортивній залі.

Придбання нового посуду до шкільної їдальні.

Створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї.

.

Очікувані результати

· Биківський НВК– овітній заклад співпраці, уміння жити і працювати з тими, хто поруч

· Биківський НВК– овітній заклад з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.

· Биківський НВК– овітній заклад, зосереджений на дитині, націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі.

Наш випускник - успішний випускник, здатний правильно обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне жит
Кiлькiсть переглядiв: 808

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.